Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

هوشمند سازی ساختمان tis


برای درک سیستم هوشمند سازی ساختمان بهتر است نگاهی به نیازهای بشر امروز بیاندازیم. امروزه روش زندگی بشر را فاکتور های مهم مختلفی تحت الشعاع قرار داده است. یکی از این فاکتور ها، سهولت و راحتی و رفاه هر چه بیشتر او در زندگی است. اینکه فضای زندگی، محیط کار و اتومبیل توسعه یافته و در حال پیشرفت هستند. علاقه مندی بشر به پیشرفت و دستیابی به آسایش امری است بدیهی و قابل تأمل. در واقع بشر امروزه سعی دارد از تمام توان خویش استفاده کند. تا به راحتی و رفاه بیشتر دست یابد.

فاکتور دیگری که می تواند در نوع زندگی همه ها اثر گذار باشد بحث انرژی است. همه ما در زندگی امروز کم و بیش نگرانیم. نگران از دست دادن انرژی های خدادادی، طبیعی و غیر طبیعی و ساخت دست انسان.

این که گفته می شود جنگ آینده جنگ آب است نگرانمان می کند. این که می گویند انرژی های زمینی از جمله سوخت های فسیلی و معدنی رو به اتمام هستند. همه و همه می تواند برایمان تامل برانگیز باشند. بنابراین بشر امروز سعی دارد در طراحی ها و برنامه ریزی هایش. برای نیل به راحتی و رفاه این فاکتور ارزشمند را نیز مد نظر قرار دهد. این که چگونه می توان به رفاه و پیشرفت و آسایش دست یافت. در حالی که کمترین انرژی مصرف شده باشد.

این دو فاکتور شاید بتوانند پیش زمینه ای برای توضیح موضوع هوشمند سازی ساختمان باشند. سیستم مدیریت ساختمان (BMS) Building Management system. یا همان سیستم هوشمند سازی ساختمان (BAS) .Building Automation System .عبارت است از مجموعه سخت افزار ها و نرم افراز ها. که به منظور کنترل یکپارچه بخش های مهم ساختمان طراحی و نصب شده است. در واقع هوشمند سازی ساختمان، کنترل اتوماتیک و جامع تمامی سیستم ها است.

تمام سیستم های یک ساختمان اعم از

سیستم های گرمایشی و سرمایشی
image
سیستم های امنیتی
تسیستم هویه
سیستم های روشنایی
و سایر سیستم ها


Sign In or Register to comment.